MOTIVERA

 
 
 

Man kan titta på framgångsrikt förändringsarbete utifrån minst två perspektiv:
 1. Vilka är framgångsfaktorerna för att påverka människor att gå in i en förändring?
 2. Hur man ska lägga en plan för förändringsprojektet för att ha större chans att lyckas?
Denna sektion fokuserar på det första perspektivet: Vad som behövs för att få med människor i förändring...

Man kan göra en hel del för att minska motståndet mot förändring, men det är engagemang för förändringen som kommer driva den framåt!
 • Så hur kan vi bygga ett engagemang för förändring hos individer?
Det är fortfarande viktigt och kritiskt att på rätt sätt identifiera och hantera den oro och det motstånd som en förändring väcker, men utmaningen ligger kanske ännu mer i att bygga ett engagemang för något nytt, för förändringen. Genom att bygga ett högt engagemang för förändring kan man lättare få till stånd de uppoffringar som alla förändringar kräver...
 
Många erfarna förändringsledare och forskare har utarbetat bra tankar och förklaringsmodeller kring engagemang, som är användbara i olika sammanhang beroende på förändringsprojektets förutsättningar. Under rubrikerna nedan finns några tankar och förklaringsmodeller sammanställda.
 
 

Framgångsfaktorer
för förändring

 
 
Olika framgångsfaktorer för att lyckas med förändring, antingen på individnivå eller i projekt:
 • Sex enkla framgångsfaktorer för förändring från Ledaforandring.se
 • Sex strategier för påverkan och förändring från Grenny, Maxfield och Shimberg
 • En "förändringsformel" från Bechard och Harris
 
 

Förändring på
hjärnans villkor

 
 
Neurovetenskap och förändring.
SCARF och att lyckas leda förändring på hjärnans villkor.
 • Beskrivning av vad som bygger engagemang respektive väcker motstånd kopplat till fem sociala domäner: status, förutsägbarhet, autonomi, samhörighet och rättvisa
 
 

Motivera och
engagera

 
 
Olika teorier för att motivera och bygga engagemang för förändring.
 • Anders Rislings lista på det som bygger engagemang
 • Aaron Antonovskis tre faktorer för att skapa engagemang - KASAM
 • John P. Kotters rekommendation för förändring
 
 
 

Starkare på
implementering

 
 
Om att stärka en organisations förmåga att implementera strategier.
 • Hur man bygger en starkare riktning, en bättre kvalité i implenenteringen och ett bättre lärande i organisationer där alla strategiska projekt rinner ut i sanden
 
 
 
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev