FUTURE SEARCH

 

Future Search
- En involverande storgruppskonferens skapad av Marvin Weissbord och Sandra Janoff

 

Modell för involvering

 
 
 

Det går att involvera grupper i en förändring, även när helt motstridiga intressen står mot varandra. Hemligheten är att använda sig av konferensmetoden Future Search, som syftar till att samla olika grupper kring en förändring för att hitta "common ground" - den minsta gemensamma nämnaren som alla kan enas kring...

 
Future Search är ett konferensupplägg som är framtaget för att kickstarta en förändringsprocess i ett företag eller organisation.
 
Konferensens mål är att öka medarbetarnas mognad för förändring genom att hedra det gamla, öka medvetenheten om att förändringen är nödvändig och angelägen och berör varje person i rummet, hitta en lustfylld, engagerande vision och därefter gå in i konkret handling.
 
Future Search skall bara användas om ledningsgruppen vill ha hög involvering från organisationen, men kan då vara en stark del i ett välplanerat Steg 4 i John P. Kotters åtta-stegs-plan för organisatorisk förändring. Rätt utförd kan medarbetarna på konferensen bli mycket engagerade förändringsagenter ute i hela organisationen.
 
Upplägget i korthet: Under två och en halv dagar samlar man ett stort antal (upp till några hundra) medarbetare, representativt utvalda från alla nivåer och från hela organisationen. Under dagarna arbetar man med ett återkommande flöde från individ till smågruppsdiskussioner och delgivning till hela auditoriet.
 
Man tar ett första avstamp i historien, för att identifiera de positiva delar från tidigare som är viktigt att bevara, går vidare till nutidens utmaning, blickar in i framtiden, för att hitta en engagerande vision att sträva mot, och tittar slutligen på det glapp som finns mellan nuvarande organisation och arbetssätt och den nya visionen. Efter bearbetning av några av de knäckfrågor som blir framträdande, lämnar slutligen konferensledningen över det vidare arbetet till organisationen och ledningsgruppen, bland annat genom de olika arbetsgrupperna som bildats under konferensen.
 

Lämplig för...

  • För involvering när ledningen verkligen vill bygga ett engagemang i sin organisation genom att de som jobbar i organisationen och som möter kunder och leverantörer varje dag bidrar till att samskapa en riktning framåt för en större transformation. 
 

Mindre lämplig för...

  • Utrullningar av centralt beslutade förändringar där möjligheten att påverka är liten
  • Rationaliseringsprojekt (nedskärningar väcker ofta starka känslor som försvårar involveringsarbete)

Tänk på att...

  • Innan involveringen med Future Search behöver Förändringsprojektets plattform tas fram
  • Efter att riktningen framåt är satt bör en fortsatt involvering kring vägen framåt göras för att underlätta implementeringen
  • Implementeringen bör planeras och genomföras så den nya riktningen verkligen realiseras
  • Efter implementering bör de nya arbetssätten / rollerna / processerna införas i befintliga styrdokument