IMPLEMENTERING

 

Det finns många sätt att implementera en förändring i en organisation. Vad som är mest effektivt för just ditt förändringsprojekt beror på många olika faktorer.

Vill du läsa om olika strategier/modeller för att implementera en förändring för att få inspiration till hur du ska lyckas i ditt förändringsarbete? Välkommen att botanisera...!

 
Det finns mängder med erkänt bra modeller för att förstå och leda förändring. Detta väcker dock bara nya frågor...
 • Varför finns så många olika strategier/modeller för att skapa förändring?
 • Funkar alla strategier/modeller för alla typer av förändringsprojekt eller bara vissa?
 • Hur ska jag veta vilken strategi/modell jag ska använda när och vilka jag ska undvika?
Jag har här försökt samla några användbara förändringsstrategier/modeller för att implementera en förändring, men samtidigt försökt sätta dem i ett större sammanhang.

För att lyckas med sitt förändringsprojekt behöver nämligen många av modeller kompletteras med ett förarbete och ett efterarbete för att vara verkligt framgångsrika. En mer komplett plan för ett förändringsprojekt beskriver jag under sektionen "Förändringsplaner". Om du inte redan läst den, så läs gärna den först... - Läs mer här
 
 

Övergripande delar i en generell förändringsplan

 
 
Att skapa förutsättningar för förändringsprojektet. 
Ett förberedelsesteg som innehåller de viktiga delstegen för att bland annat ta fram och synliggöra det angelägna förändringsmotiven, säkra ledningens engagemang och en ansenlig grupp förändringsledare samt riktningen för var vi strävar.
 
Aktiviteter som alltid bör genomföras i denna fas:
 • Strategisk analys / SWOT-analys för att identifiera de angelägna förändringsmotiven
 • Mobilisering av ledningen
 • Mål-workshop för att precisera förändringsprojektets mål (inklusive mätetal)
 • Identifiera och utveckla förändringsledare (chefer och andra)
Rekommenderade aktiviteter utöver dessa:
 • Analys av organisationens förändringsförmåga och åtgärder för att stärka den
 • Riskanalys
 • Målgruppsanalys
 • Kommunikationsanalys
 
 
Bred involvering inför planering av förändringsarbetet. 
Inbegriper processer för involve-ring för att säkra bra analyser, beslutsunderlag och förbättrings- / implementeringsförslag för att lyckas med förändringsprojektet och skapa ett engagemang för implementering.
 
Typiska strategier/modeller att använda i denna fas:
 • Storgruppskonferenserna Future Search eller Open Space
 • Workshoparbete utifrån Förändringens fyra rum, Ellströms modell för utvecklingsinriktat lärande eller Relationskoordinering
 • Andra workshopmetoder där chefer/medarbetare involveras i att analyserar en förändring och ta fram förslag på förändringsprojekt
 
Att jobba med bred kommunikation och förändring.
Inbegriper modeller/ processer för planering, kommunikation, kompetensutveckling och arbetet med att förändra attityder, strukturer och arbetssätt samt lärande.
 
Typiska strategier/modeller att använda i denna fas:
 • Implementering med stöd av ADKAR
 • Implementering utifrån sex förändringsstrategier från "How to have influence"
 • Implementering av resultatet av workshoparbete utifrån Förändringens fyra rum, Ellströms modell för utvecklingsinriktat lärande eller Relationskoordinering
 • m.fl....
 
Att förankra det nya och jobba vidare med ständig utveckling. 
Att säkra att organisationen arbetar efter bäst kända arbetssätt och driver ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar av verksamheten.
 
Typiska strategier/modeller att använda i denna fas:
 • Ständig utveckling av arbetssätten genom Lean / Toyota Production System eller andra Utveckling-i-vardagen-arbetssätt
 
Mer omfattande förändringsledningsprocesser - som innehåller alla eller flera av de övergripande delarna - finner du under rubriken "Förändringsplaner". Läs mer
 

Strategier/Modeller för Involverings- och Implenteringsdelen av ett förändringsprojekt

 

"Bjuda in/Medskapa" - Strategier/modeller för involvering och samskapande av önskat läge och/eller implementering

Vill man åstadkomma hållbar förändring i en organisation finns inget som skapar så stort ägandeskap som att involvera organisationen i att bygga det önskade läget och hur man som organisation ska ta sig dit.

Jag har arbetat många år med att stödja eller driva förändringsprojekt med hög grad av involvering och har sett vilken kraft som kommer av detta. Jag och mina kollegor har alltid jobbat behovsanpassat och i samskapande med kundens styr- eller ledningsgrupp, och använt olika metoder och processer för involvering och implementering.

Här nedan listar jag några av de metoder vi återkommer till eller som vi har sett har stor effekt på människors attityd till och engagemang i förändringsprojektet.

OBS! För att lyckas med sitt förändringsprojekt behöver dessa modeller kompletteras med faserna "Bygga förändringsprojektets plattform" och "Lärande och förankra det nya" som beskrivs på sidan "Förändringsplan" - Läs mer här
 
 

Storgruppskonferens
Future search

 
 
Marvin Weissbord och Sandra Janoffs storgruppskonferens för att låta flera intressegrupper jobba tillsammans under 2,5 dagar för att hitta "common ground" - Vad vi alla kan stå bakom när det gäller den förändring vi jobbar med.
 
 
 

Storgruppskonferens
Real Time Strategic Change

 
 
Storgruppskonferensmetod för att med hög involvering bearbeta och finslipa ett förslag på vision eller strategi från ledningsgruppen till ett färdigt slutförslag
 
 
 

Arbete med hjälp av
Janssens fyra rum

 
 
Claes Janssen beskriver i sin modell Förändringens fyra rum de olika faser individer går igenom vid förändring. Genom att låta alla berörda chefer och medarbetare jobba med modellen som grund identifieras vad varje grupp behöver för att röra sig mot det nya
 
 
 

"Sälja in" - Strategier/modeller för ren implementering - av redan beslutat önskat läge och implementering

I många förändringsprojekt saknas möjligheten (eller ambitionen) att jobba med bred involvering. Då blir förändringsprojektet mer av "införsäljning och implementering", och inom den genren finns mängder med metoder och modeller för att kommunicera, motivera, utveckla och implementera. Nedan listas några av de jag och mina erfarna förändringsledarkollegor har använt i våra projekt.

OBS! För att lyckas med sitt förändringsprojekt behöver dessa modeller kompletteras med faserna "Bygga förändringsprojektets plattform" och "Lärande och förankra det nya" som beskrivs på sidan "Förändringsplan!". Även om det inte finns möjlighet att involvera medarbetare i valet av lösning så bör dessa modeller kompletteras med fasen "Bred involvering", även om involveringen bara sträcker sig till att påverka själva utrullningen. - Läs mer här
 
 

Sex parallella implementerings-strategier

 
 
Beskriver olika typer av strategier som används i olika studerade förändringsprojekt, och vilka som behövs för att lyckas!
 
 
 

Implementering enligt ADKAR

 
 
Prosci:s modell ADKAR beskriver den resa en individ behöver genomgå för att en förändring ska ske. Den passar utmärkt för implementeringssteget.
 
 
 
 
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev