PROSCI/ADKAR

 
 
 

Prosci (förkortning av "Professional Scientists", Läs mer på deras hemsida) är världens främsta forskningsföretag inom förändringsledning. De har sedan 1998 gjort omfattande studier kring förändringsarbete med över 4.500 deltagare.

Som ett av många resultat från deras forskningsarbete har de lanserat modellen ADKAR, som sammanfattar de steg en individ passerar igenom på sin väg mot hållbar förändring, men som också kan appliceras på de olika faserna i ett förändringsarbete.

 
Från Wikipedia:
Prosci har tagit fram en modell som beskriver de olika steg som individer i en förändring behöver ta för att förändringen ska vara framgångsrik. Modellen och dess verktyg har fått stort genomslag och används idag av 2/3 av Fortune 100 företagen. De fem stegen inkluderar:
  • Awareness – medvetenhet om behovet av förändring
  • Desire – viljan att förändras
  • Knowledge – kunskapen att prestera optimalt i det önskade läget
  • Ability – möjligheten (t.ex. tid, verktyg etc.) att prestera i det önskade läget
  • Reinforcement – förankring av det önskade läget för att motverka regression
 
Från Prosci:s hemsida (översatt från engelska):
Att se förändring som en process
Grundläggande för ADKAR-modellen är: Förändring sker i en process, inte genom en enskild händelse. Och det kan vara svårt och komplicerat att förstå. Att dela upp förändringar i olika delar hjälper oss att förstå förändringsprocessen och hur vi hanterar den. Teorin om tre olika faser av förändring har sina rötter i verk från antropolog Arnold Van Gennep 1909 till Kurt Lewin 1948 och William Bridges 1980.
 
De tre förändringsfaserna - nuvarande tillstånd, övergångstillstånd och framtida tillstånd - bildar ett kraftfullt ramverk för den processorienterade metoden för ADKAR-modellen. ADKAR-modellen fastställer tydligt hur en individ rör sig genom förändringsprocessen, från sitt nuvarande till sitt framtida tillstånd, och ger den insikt som krävs för en framgångsrik organisationsförändring.
 
ADKAR-modellen applicerad på Ledaforandring:s generella förändringsprocess
 

Nuvarande tillstånd

För att flytta ut ur det nuvarande tillståndet behöver en individ medvetenhet om behovet av förändring (Awareness) och en önskan att delta i och stödja förändringen (Desire).
 
Awareness - Medvetenhet om behovet av förändring
Många förändringsprojekt är dödfödda i en miljö av förnöjda medarbetare. Utan en förståelse för att förändringen är nödvändig kommer den uppmärksamhet och de uppoffringar som behövs inte att göras. När förändringen ska implementeras i organisationen är det därför viktigt att först identifiera, formulera och kommunicera de angelägna skälen till hela förändringsresan - som synliggör att förändring från det nuvarande är nödvändig och angelägen.
 
Desire - En önskan att stödja förändringen
Steg två är att identifiera och lyfta fram allt som bygger motivation hos chefer och medarbetare att vilja gå in i förändringen - en attraktiv vision, engagerade chefer och andra förändringsledare, etc.
 

Övergångstillstånd - Kommunicera och implementera

För att framgångsrikt flytta genom övergångstillståndet krävs kunskap om hur man förändrar sig (Knowledge) och förmågan att genomföra nödvändiga färdigheter och beteenden (Ability).
 
Knowledge - Kunskap om hur man behöver förändras
Genom att bygga på med utbildning och träning ger man chefer och medarbetare nödvändig kunskap om hur man behöver förändra sig.
 
Ability - Förmåga att uppvisa de nya färdigheterna och beteendena
Med rätt strukturer och stöd gör man det sedan möjligt för cheferna och medarbetarna att omsätta sin kunskap och bygga nödvändiga färdigheter och förmågan att förändra sina beteenden i vardagen.
 

Önskade tillståndet - Förankra det nya

I det framtida tillståndet behöver individer förmåga och förstärkning för att upprätthålla förändringen (Reinforcement).
 
Reinforcement - Förstärkning för att göra förändringen långsiktigt hållbar
För att den genomförda beteendeförändringen ska bli bestående behöver förändringen förstärkas och förankras, så att det nya beteendet blir det "nya normala".
 
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev