ADKAR

 
 
 

Prosci (förkortning av "Professional Scientists", Läs mer på deras hemsida) är världens främsta forskningsföretag inom förändringsledning. Sedan 1998 har de gjort omfattande studier kring förändringsarbete, med över 4.500 deltagare.

Som ett av många resultat från deras forskningsarbete har de lanserat ADKAR-modellen, som sammanfattar de steg en individ passerar igenom på sin väg mot hållbar förändring, men som också kan appliceras på grupper och de olika faserna i ett förändringsarbete.

 
Vad är ADKAR?
Prosci:s ADKAR-modell beskriver de olika steg som individer och grupper i en förändring behöver ta för att förändringen ska vara framgångsrik. Modellen och dess verktyg har fått stort genomslag och har använts av 2/3 av Fortune100-företagen.
 
Att se förändring som en process
Grundläggande för ADKAR-modellen är synsättet att förändring sker i en process. ADKAR-modellen tydliggör hur en individ rör sig genom förändringsprocessen, från omedveten, via de insikt som krävs, till en framgångsrik förändring. Att dela upp förändringar i olika delar hjälper oss att förstå förändringsprocessen och hur vi hanterar den. 

Man ska därför se de fem stegen som en trappa, där varje steg behöver uppnås innan man försöker gå vidare med nästa steg. De fem stegen i ADKAR-modellen är:
  1. Awareness – medvetenhet om behovet av förändring
  2. Desire – viljan att förändras
  3. Knowledge – kunskapen att prestera optimalt i det önskade läget
  4. Ability – möjligheten (t.ex. tid, verktyg etc.) att prestera i det önskade läget
  5. Reinforcement – förankring av det önskade läget för att motverka regression
 
 
ADKAR-modellen applicerad på Ledaforandring:s generella förändringsprocess
 

De olika stegen i ADKAR-modellen

 
Steg 1. Awareness - Medvetenhet om behovet av förändring
Många förändringsprojekt är dödfödda i en miljö av förnöjda medarbetare. Utan en förståelse för att förändringen är nödvändig kommer den uppmärksamhet och de uppoffringar som behövs inte att göras. När förändringen ska implementeras i organisationen är det därför viktigt att först identifiera, formulera och kommunicera de angelägna skälen till hela förändringsresan - som synliggör att förändring från det nuvarande är nödvändig och angelägen.
 
Steg 2. Desire - En önskan att stödja förändringen
Steg två är att identifiera och lyfta fram allt som bygger motivation hos chefer och medarbetare att vilja gå in i förändringen - en attraktiv vision, engagerade chefer och andra förändringsledare, etc.
Saknas insikt om varför förändringen måste göras? Lägg fokus på att göra om steg 1…
 
Steg 3. Knowledge - Kunskap om hur man behöver förändras
Genom att bygga på med utbildning och träning ger man chefer och medarbetare nödvändig kunskap om hur man behöver förändra sig.
Svårt att få cheferna och medarbetarna att komma till utbildningarna? Se till att bygga motivation genom att göra steg 2 grundligare…
 
Steg 4. Ability - Förmåga att agera i det nya
Med rätt strukturer och stöd gör man det sedan möjligt för cheferna och medarbetarna att omsätta sin kunskap, utveckla nödvändiga färdigheter och öka möjligheterna att förändra sina beteenden i vardagen.
 
Steg 5. Reinforcement - Förstärkning för att göra förändringen långsiktigt hållbar
För att den genomförda beteendeförändringen ska bli bestående behöver förändringen förstärkas och förankras, så att det nya beteendet blir det "nya normala".