FÖRÄNDRINGSPLANER

 
 
 
Det finns mängder med strategier/modeller för att beskriva hur man ska implementera en förändring i en organisation, men få som på ett tydligt sätt har tagit på sig att beskriva hela förändringsresan, från förberedelsearbetet, via involvering och implementeringen till att uppdatera strukturerna så förändringen blir det "nya normala".

Efter att ha jobbat med många olika typer av förändringsprojekt (värdegrundsarbete, organisationssammanslagning, verksamhetsutveckling, IT-systemutrullningar, ständiga förbättringar, etc) gör jag ett försök att beskriva fyra viktiga övergripande faser i ett förändringsarbete, som jag anser att man behöver beakta oavsett typ av förändring. Förhoppningsvis kan de utgöra en hjälp för dig i att tänka övergripande faser i en förändringsplan.
 

Övergripande delar i en generell förändringsplan

  1. Bygg förändringsprojektets fundament - Förändringens varför, vilka och vad. Viktiga delar oavsett typ av förändring.
  2. Bred involvering - En involvering av cheferna och medarbetarna för att ta fram ett bra beslutsunderlag för själva förändringen samt förankra och skapa ägandeskap för hur förändringen bör implementeras
  3. Kommunicera och implementera - Den större och synliga delen av förändringsprojektet. Processen för att skapa förståelse och motivation för förändringen och göra det som behövs för att komma dit. Olika genomförande beroende på typ av förändring.
  4. Lärande och förankra det nya - Att skapa eller uppdatera gällande dokument, processer, etc. så att det nya blir en del av "hur vi gör saker här"
 
Här nedan beskrivs de övergripande delarna lite utförligare...
 
Att skapa förutsättningar för förändringsprojektet. 
Ett förberedelsesteg som innehåller de viktiga delstegen för att bland annat ta fram och synliggöra det angelägna förändringsmotiven, säkra ledningens engagemang och en ansenlig grupp förändringsledare samt riktningen för var vi strävar.
 
 
Bred involvering inför planering av förändringsarbetet. 
Inbegriper processer för involve-ring för att säkra bra analyser, beslutsunderlag och förbättrings-/ implementeringsförslag för att lyckas med förändringsprojektet och skapa ett engagemang för implementering.
 
Att jobba med bred kommunikation och förändring.
Inbegriper modeller/ processer för planering, kommunikation, kompetensutveckling och arbetet med att förändra attityder, strukturer och arbetssätt samt lärande.
 
Att förankra det nya och jobba vidare med ständig utveckling. 
Att säkra att organisationen arbetar efter bäst kända arbetssätt och driver ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar av verksamheten.
 

Några förändringsprocesser som innehåller flera delar i en generell förändringsplan

De två övergripande förändringsprocesserna som jag har haft som stomme för större förändringsprojekt är  organisationskonsultbolaget INDEAs "8 steg av involvering och förändring" och John P. Kotters "8 Steps of Change", där INDEAs process mycket tydligare synliggör den breda involvering av alla eller flertalet chefer och medarbetare redan i projektplaneringsstadiet...
Utöver dessa är jag också certifierad i Prosci:s omfattande Förändringsledningsmetodik, som bygger på ADKAR-modellen. Det är en förändringsprocess som går att anpassa väl till många olika typer av förändringsprojekt, varför jag gärna tar upp den här.
 
INDEAs 8 steg av involvering och förändring
INDEAs förändringsplan - olika steg/faser
 
 
John P. Kotters "Eight Steps for Change"
John P. Kotters förändringsplan - olika delsteg/faser
 
 
 
Prosci:s förändringsledningsprocess med ADKAR som bas
Prosci/ADKAR - olika delsteg/faser
 
 
 
 
 
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev